چشمانم به دنبال بهانه ای هستند برای باریدن...

... و چه بهانه ای ابری تر از نبود تو در کنارم؟