جای خالی تو تمام خانه ی دلم را پر کرده...

انگار جایی برای حضور دیگری نیست بی حضور تو!

کجا مانده ای؟

نکند تو را در جاده های پیچ در پیچ زمان گم کنم؟