در جام لحظه هایم

شراب عشق می ریزم

مستِ بودن می شوم!!!