در بیابان خشک و تفتیده ی تنهایی سرگردانم،

قلبم از شدت غم تاول زده،

پوست احساسم خشکیده،

لبهای زندگی ام ترک برداشته،

....

و چه تنها و خسته ام من!!!