چشمانم پر می شود از تصویر تو...

دلم خالی می شود ناگهان از غم...

دوباره جان می گیرد شعله ی هزاران خاطره در یادم...

باز در آسمان ذهنم می درخشد نامت...

دوباره متولد می شود هزاران پروانه ی شوق در دلم...

و تو می آیی!