در ازدحام تنهایی ها...

ترک بر می دارد پوست خشکیده ی احساسم...

و لب می ترکاند چشمانم در بیابان تردید...

و من پر می شوم از نبودنها!