شاید ندانی...


اما من هر روز سری می زنم به قاب یادت بر طاق ذهنم...

هنوز در برگهای دفتر خاطراتم رد پایت را جستجو می کنم...

هنوز در آلبوم ذهنم به دنبال تصویری از روزهای خوب حضورت هستم...

و هنوز در آینه خیره می شوم شاید تصویرت را در قاب چشمانم ببینم!