کاش می دانستی که در سرزمین عشق، جبر حکمفرما نیست...

کاش می دانستی که نمی توان کسی را به اجبار به دوست داشتن واداشت...

کاش می دانستی!