از "من" گذشتم تا به "تو" رسیدم...

از "من" مگذر که بی "تو" نمی رسم به "ما"!