بوسه های باران، بر گونه های زلال پنجره می نشیند

و...

غم آسمان در دل من!