در جستجوی تو تا انتهای محال می آیم...


افسوس جز سراب نصیبم نمی شود!