در ازدحام نخواستنهای تو... گم می شود تمنای این قلب خسته!

در هجوم توفان بی وفایی ات.... می پژمرد غنچه ی شوق!

در زیر آوار تنهایی... جان می دهد پیکر این عشق!