با بهارم به شکوفه ننشستی....

با خزانم هم نخواهی پژمرد....

می دانم!