آسمان می بارد،

و  دل من ابری است ...

و چه تنهایم من،

و چه اندازه دلم غمگین است...