کاش می دانستی که تشنه حتی به سراب دلخوش می ماند برای زنده ماندن!