کوله بار دلم را جمع کرده ام...

می خواهم بروم از این دیار...

دستان احساست را از شانه ی قلبم بردار...

اشکهایت بوی دروغ می دهد...