احساس من بهاری است...

باران این عشق می بارد...

...

گیرم کاسه ی دلت را برداری...

باران که بند نمی آید!