عاقبت روزی از اینجا می روم

خسته و افسرده و خونین جگر

عاقبت روزی رها خواهم نمود

قلب خود از این همه آه و شرر