به انتها نزدیکم...

به پایان من...

اندوهی اگر هست از پایان من نیست... از بیم آغازی بی توست!