در این خزان...

بنگر که چگونه درخت احساسم به شکوفه نشسته است!

و یادت انگار مثل این برگهای پاییزی از درخت ذهنم فرو می افتد!