چتر بی تفاوتی را می بندم...

مگر می شود از باران عشق تو چشم پوشید....

می خواهم زیر این باران قدم بزنم....با تو!