حتی اگر تمام دارایی ات، همان صداقتی باشد که در چشمانت موج می زند...

با داشتن تو... من ثروتمندترین فرد زمینم!