خاطره

دوباره نسیمی از دیار خاطره می وزد...

دوباره شعله می کشد آتشی از دل خاکستر...

دوباره می گدازد دلی و جان می گیرد تصویری...

دوباره صدای گامهایی آشنا می پیچد در کوچه پس کوچه های دلم...

دوباره من می مانم و بوم گونه هایم...

دوباره من می مانم و رنگ زلال اشک...

دوباره من می مانم و قلم مژگانم...

دوباره من می مانم و تصویر رویایی عشقی قدیمی!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید