پایان...

 

سخت است بدانی گامهایی را که رو به جلو بر میداری آخرین گامها هستند...

هر گامی که برداشته شد فرصت بازگشت را از تو می گیرد...

هر قدم یعنی دورتر شدن از آغاز و نزدیک تر شدن به پایان!

سخت تر می شود وقتی بدانی کسی گامهای برداشته نشده ات را، برنخواهد داشت...

کسی راههای نپیموده ات را نخواهد پیمود...

یا حتی کسی به دنبال قدمهای تو راهی نخواهد شد!

و سخت ترین می شود وقتی بدانی پایان تو یعنی پایان تمام آرزوها و رویاهایت...

وقتی بدانی تو در کسی ادامه نخواهی یافت...

 کسی آرزوها و رویاهایت را دنبال نخواهد کرد...

سخت است که تو در خودت تمام شوی، بدون آنکه در کسی ادامه یابی...

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید