شروعی دوباره

می خواهم آغاز کنم

از نو

می خواهم بودن را از نو آغاز کنم...

می خواهم طعم بودن را دوباره بچشم...

این طعم کهنگی را دیگر نمی خواهم...

می خواهم آغاز کنم اما برای آغاز باید به پایان برسم...

به پایان خود...

به پایان خود را خواستن...

به پایان خودخواهی!

طعم بودن شاید گس شود در کام جانم آنگاه که با پایان خودم به آغاز خودم می رسم!

/ 0 نظر / 2 بازدید