عذاب من

همیشه در نگاه من

آنان که گناهکار بودند

مستحق آتش بودند

و

گناهشان نابخشودنی

و

عذابشان آتش!

....

اکنون چه کنم با من...

با منِ گناهکار چه کنم...

"گناهِ خواستنی" من؟!

به کدامین عذاب حواله کنم این دل را

که خیال توبه ندارد از "تو"؟!

/ 0 نظر / 2 بازدید